Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Kháng Cáo Đến Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Kháng Cáo Đến Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Bạn phải nộp đơn kháng cáo đến tòa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tái xét nội bộ b

Nếu Tiền Trợ Cấp Của Bạn Bị Cắt Giảm

Nếu Tiền Trợ Cấp Của Bạn Bị Cắt Giảm

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Nếu đơn xin trợ cấp của bạn bị bác hoặc mức tiền trợ cấp của bạn bị cắt hay ngưng, bạn có quyền khiếu nạ

Báo Cáo Thay Đổi

Báo Cáo Thay Đổi

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Trong lúc nhận phúc lợi,  bạn có trách nhiệm phải khai báo bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống của bạn. Nhữn

Theo Đuổi Nguồn Thu Nhập Khác

Theo Đuổi Nguồn Thu Nhập Khác

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Trong khi nhận trợ cấp xã hội, bạn và những thành viên trong hộ có trách nhiệm theo đuổi bất kỳ khoản thu nhập nà

Sống Chung Với Một Người Nào Đó

Sống Chung Với Một Người Nào Đó

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ kiểm soát những người mà bạn đang sống chung – nếu bạn đang sống chung với mộ

Dịch Vụ Về Việc Làm

Dịch Vụ Về Việc Làm

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ cùng với bạn đặt ra kế hoạch giúp bạn đạt được các mục tiêu liên quan đến tìm

Nghĩa Vụ Tham Gia Hoạt Động Lao Động Của Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội Thường – OW

Nghĩa Vụ Tham Gia Hoạt Động Lao Động Của Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội Thường – OW

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Khi nhận trợ cấp, bạn và những thành viên trong hộ trên 18 tuổi đều có nghĩa vụ phải tham dự vào các hoạt động

Tôi Gọi Nơi Đâu Để Xin Trợ Cấp ?

Tôi Gọi Nơi Đâu Để Xin Trợ Cấp ?

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Ở Toronto, đường dây điện thoại xin trợ cấp theo số mã bưu chính của bạn được liệt  trong biểu đồ dưới

Tôi Sẽ Nhận Được Gì Từ Trợ Cấp Xã Hội?

Tôi Sẽ Nhận Được Gì Từ Trợ Cấp Xã Hội?

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Nếu bạn hội đủ điều kiện để được nhận phúc lợi, bạn sẽ được cấp: Tiền trợ cấp sinh hoạt cơ bản hàng