Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Visa làm việc tại Canada

Hàng năm, chính phủ Canada cấp 100.000 giấy phép lao động cho Lao động nước ngoài tạm thời để giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động lành nghề của họ.

Ngoài những công nhân này, còn có những người nước ngoài khác được phép làm việc mà không có giấy phép làm việc. Tùy thuộc vào loại và phạm vi công việc, thời gian làm việc, quốc tịch và các yếu tố khác của người lao động nước ngoài, các quy tắc và yêu cầu khác nhau được áp dụng.

Hầu hết các vị trí công việc và người nước ngoài đều yêu cầu LMIA và Giấy phép lao động, những người khác chỉ yêu cầu giấy phép làm việc và một số không yêu cầu giấy phép lao động.

Các công việc đòi hỏi LMIA tích cực (Đánh giá tác động thị trường lao động) bên cạnh Giấy phép lao động.

Đánh giá tác động thị trường lao động là gì?

Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) là một tài liệu mà một người sử dụng lao động ở Canada có thể cần có được trước khi thuê một công nhân nước ngoài.

Một LMIA tích cực sẽ cho thấy rằng cần có một công nhân nước ngoài để lấp đầy công việc. Nó cũng sẽ cho thấy rằng không có công nhân Canada có sẵn để thực hiện công việc. Một LMIA tích cực đôi khi được gọi là thư xác nhận.

Nếu chủ lao động cần LMIA, họ phải nộp đơn xin.

Khi chủ lao động nhận được LMIA, người lao động có thể xin giấy phép làm việc.

Để xin giấy phép làm việc, một công nhân cần:

  • Thư mời làm việc,
  • Hợp đồng,
  • Một bản sao của LMIA, và
  • Số LMIA.

Trong hầu hết các trường hợp, một chủ lao động Canada muốn thuê một công nhân nước ngoài trước tiên phải nhận được sự chấp thuận của chính phủ trước khi việc tuyển dụng có thể diễn ra. Điều này là để đảm bảo rằng không có người Canada đủ điều kiện nào được thông qua có lợi cho người lao động nước ngoài, và người lao động nước ngoài sẽ được nhận một mức lương và lợi ích đáp ứng các tiêu chuẩn của liên bang và tỉnh.

Sự chấp thuận của chính phủ được đưa ra dưới hình thức Đánh giá tác động thị trường lao động tích cực (LMIA).

Nói chung, tất cả các chủ lao động Canada phải cung cấp bằng chứng rằng họ đã cố gắng tìm công dân Canada hoặc thường trú nhân đủ điều kiện để điền vào các vị trí công việc trước khi chuyển sang lao động nước ngoài.

Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể được kiểm tra về việc tuân thủ các quy định của chính phủ sau khi nhân viên của họ đã bắt đầu làm việc tại Canada.