Mức nhập cư tăng, quyền công dân tự do và Chương trình đề cử thành phố sẽ được đề cập đến trong bài viết này. Bài viết được thực hiện bởi phóng viên Kareem El-Assal, Visa Vietnam Canada lược dịch …
Read More