Xin visa du lịch Canada thăm thân nhân

Để bảo lãnh người thân sang du lịch Canada, bạn cần viết một bức thư gửi về Việt Nam và mời người thân sang Canada du lịch. Việc có cho phép người thân của bạn sang Canada du lịch hay …
Read More

Hướng dẫn điền đơn tờ khai nhập cảnh canada

Mỗi khi đến Canada, các bạn cần làm thủ tục kê khai nhập cảnh bằng cách điền vào một tấm phiếu Declaration Card như hình trong bài viết này. Phiếu này thường được phát mỗi khi máy bay sắp hạ …
Read More

Theo đuổi nguồn thu nhập khác

Trong khi nhận trợ cấp xã hội, bạn và những thành viên trong hộ có trách nhiệm theo đuổi bất kỳ khoản thu nhập nào mà mình hội đủ điều kiện hoặc đáng lý được nhận. Thu nhập này có …
Read More

Trợ cấp xã hội ở Ontario

Hệ thống trợ cấp xã hội ở Ontario được thiết kế để cung cấp tiền sinh hoạt cơ bản và hỗ trợ khác cho cá nhân và gia đình có khó khăn về phương tiện tài chính. Hiện nay, có …
Read More

Kháng cáo đến tòa khiếu nại phúc lợi xã hội

Bạn phải nộp đơn kháng cáo đến tòa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tái xét nội bộ bằng cách hoàn thành mẫu đơn xin khiếu nại của tòa. Bạn có thể in đơn …
Read More