Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội loại thường (Ontario Works (OW) cung cấp hai loại trợ giúp: hỗ trợ tài chính tạm thời và hỗ trợ tìm việc làm cho cư dân Ontario.  Điều kiện được trợ cấp là mức thu nhập gia đình và giá trị tài sản phải dưới mức ấn định.  Mức này sẽ tùy vào số người trong hộ. Không phải mọi thu nhập hay tài sản đều tính, có một số nguồn thu nhập và tài sản là miễn tính.

Nếu hội đủ điều kiện được lãnh trợ cấp, mỗi tháng bạn sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp sinh sống cơ bản, tiền nhà đến mức tối đa và thẻ mua thuốc hàng tháng để trang trải các chi phí thuốc theo toa. Bạn có thể xin thêm các loại phúc lợi đặc biệt tùy theo trường hợp và nhu cầu của bạn.
Có ba cách để xin trợ cấp xã hội, đó là  bằng điện thoại, đích thân đến văn phòng và trên mạng.  Đường dây điện thoại thông tin đa ngôn ngữ giúp cho những người không nói tiếng Anh và hướng dẫn cụ thể để hoàn thành thủ tục xin trợ cấp.  Bạn phải cung cấp một số thông tin của mình cũng như các thành viên trong gia đình hoặc những người đang sống chung với bạn trong hộ

Khi lãnh tiền trợ cấp, bạn sẽ bị yêu cầu tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc làm. Nhân viên phụ trách hồ sơ của bạn có thể làm việc với bạn để đặt ra hiệp định tham gia để giúp bạn đạt được mục tiêu liên quan đến việc làm.   Bạn cũng có trách nhiệm báo cáo thay đổi về tình hình gia đình và thu nhập nhận được, đòi cấp dưỡng và theo đuổi các thu nhập khác .  trong lúc bạn đang nhận được trợ cấp xã hội, bạn sẽ phải cung cấp thông tin để chứng minh rằng bạn vẫn còn hội đủ điều kiện tài chính để tiếp tục được lãnh.
Nếu bạn bị từ chối trợ cấp, bị giảm tiền hoặc cắt hoàn toàn, bạn có quyền khiếu nại các quyết định này đến Toà Lợi ích xã hội (SBT). Không phải tất cả các quyết định đều có thể bị kháng cáo đến SBT nên bạn phải hiểu được các quy định và hướng dẫn về kháng cáo.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về chương trình Trợ Cấp Xã Hội Ontario. Tài liệu cung cấp thông tin tổng quát về chương trình trợ cấp xã hội loại thường, điều kiện xin và kháng cáo . Đây là các thông tin tổng quát. Luật pháp có thể thay đổi, và vấn đề của mỗi người đều khác nhau. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý cho vấn đề của mình, xin liên lạc với cơ quan pháp trợ cộng đồng địa phương hoặc tư vấn luật sư.

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Nguồn:mtcsalc

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]