Bạn phải nộp đơn kháng cáo đến tòa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tái xét nội bộ bằng cách hoàn thành mẫu đơn xin khiếu nại của tòa. Bạn có thể in đơn này từ trang mạng http://www.sbt.gov.on.ca. Bạn cũng có thể lấy mẫu đơn từ cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà hoặc gọi cho Tòa.  Nếu bạn cần một thông dịch viên cho phiên xữ, bạn phải đánh dấu vào khung yêu cầu cung cấp thông dịch và ghi rỏ ngôn ngữ trong đơn.

Sau khi xin tái xét, bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 10 ngày, nếu không bạn vẫn có thể xin kháng cáo đến tòa về quyết định ban đầu. Thời hạn kháng cáo sẽ là 40 ngày kể từ ngày bạn xin tái xét nội bộ.

Nếu bạn quá hạn khiếu nại, bạn có thể xin gia hạn.  Bạn sẽ phải giải thích lý do tại sao bạn quá hạn lúc điền đơn kháng cáo. Khi bạn nộp đơn khiếu nại, bạn nên gửi kèm tất cả những thư từ qua lại và quyết định của văn phòng trợ cấp xã hội đã gửi cho bạn, nó bao gồm giấy Thông báo về Quyết định, quyết định tái xét nội bộ và bản sao lá thư bạn đã viết để yêu cầu xin tái xét nội bộ.
Nếu bạn cần tiền sinh hoạt khẩn cấp trong khi chờ đợi cho tòa xử lý đơn kháng cáo, bạn có thể xin trợ cấp tạm thời.  Đơn xin trợ cấp tạm thời là một phần trong mẫu đơn khiếu nại của tòa. Nếu Tòa chấp thuận yêu cầu của bạn và cấp lệnh cho nhận trợ cấp tạm thời, văn phòng trợ cấp xã hội địa phương sẽ phải trả tiền trợ cấp tạm cho bạn trong khi chờ đợi kháng cáo của bạn được quyết định.
Bạn chỉ có thể xin trợ cấp tạm sau khi đã nộp đơn kháng cáo đến tòa, do đó, bạn nên xin tái xét nội bộ càng sớm càng tốt.

Nếu đơn khiếu nại của bạn bị bác, hoặc bạn bỏ ngang không tham dự phiên điều trần, thì bạn sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp tạm thời mà bạn đã lãnh trước đó.  Nếu vấn đề được hòa giải, bạn nên thử thương lượng thỏa thuận bằng văn bản ghi rỏ rằng bạn sẽ không phải trả số tiền trợ cấp tạm thời. Nếu bạn muốn hủy bỏ kháng cáo, bạn nên tìm tư vấn pháp lý.

Chuẩn bị cho buổi điều trần của Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo của bạn, Tòa phải gửi thông báo về ngày xử cho bạn và văn phòng dịch vụ xã hội.  Thông báo này sẽ cung cấp ngày, giờ và địa điểm của phiên điều trần kháng cáo. Bạn sẽ nhận được thông báo ít nhất 30 ngày trước phiên xử, trong đó sẽ ghi rỏ buổi điều trần là thông qua điện thoại hay phải đến phiên xử.  Nếu Tòa chọn xử bằng điện thoại, Bạn có quyền yêu cầu được đến phiên xử nếu muốn, bạn phải đưa ra yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phiên xử.  Bạn phải giải thích lý do tại sao bạn không muốn có một phiên điều trần qua điện thoại. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không có được một phiên điều trần công bằng qua điện thoại, bạn phải giải thích lý do tại sao.  Đôi khi Tòa cũng có thể thông báo vấn đề sẽ được xử bằng văn bản hoặc giấy tờ nhưng chỉ khi có sự đồng ý của bạn.

Trên thông báo của buổi điều trần sẽ ghi rỏ thời hạn cuối cùng để bạn nộp bất kỳ tài liệu nào bạn sẽ dùng trong phiên xử.  Bạn cũng nhận được tập tài liệu từ văn phòng dịch vụ xã hội,  trong đó bao gồm các lý do cho quyết định, những bằng chứng và lập luận pháp lý của họ được xét xử trong phiên điều trần. Văn phòng dịch vụ xã hội phải cung cấp cho bạn phần tài liệu này trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo kháng cáo.

Bất kỳ tài liệu nào mà bạn muốn sử dụng làm bằng chứng trong kháng cáo của bạn phải được nộp cho tòa ít nhất 20 ngày trước buổi điều trần. Bạn phải nộp các tài liệu này cho Tòa và văn phòng dịch vụ xã hội.
Bạn nên giữ một bản sao tất cả mọi thứ bạn gửi cùng với bằng chứng ngày bạn gửi. Nếu bạn dùng fax để gửi tài liệu, bạn nên in lại kỷ lục từ máy fax cho thấy ngày fax đã được gửi đi.

Trong phiên xử, bạn không nhất thiết phải có người đại diện pháp lý dù bạn có quyền mang đại diện pháp lý.  Phiên điều trần được tổ chức tại một phòng xử ở Tòa Phúc Lợi Xã Hội. Trong hầu hết trường hợp, buổi điều trần sẽ do một thành viên của tòa phụ trách xét xử.  Tại phiên điều trần, bạn và nhân chứng của bạn có cơ hội để trình bày vấn đề và dùng các tài liệu và bằng chứng mà bạn đã cung cấp cho tòa 20 ngày trước đó. Văn phòng dịch vụ xã hội cũng có thể gửi một đại diện đến buổi điều trần. Bạn và các nhân chứng của bạn có thể bị thẩm vấn bởi các thành viên của tòa và đại diện bên trợ cấp xã hội về bằng chứng bạn đưa ra.
Thành viên của tòa sẽ gửi cho bạn văn bản quyết định qua bưu điện.
Quyết định của Tòa Phúc Lợi Xã Hội có thể được kháng cáo lên Tòa Ontario nhưng chỉ dựa trên sai lầm về pháp luật.  Bạn nên tìm tư vấn pháp luật để được trợ giúp cho loại kháng cáo này.

Nguồn:mtcsalc

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]