Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ kiểm soát những người mà bạn đang sống chung – nếu bạn đang sống chung với một người phối ngẩu như quan hệ vợ chồng, người này có thể là cùng phái hay khác phái, có kết hôn hợp pháp hay không cũng không thành vấn đề.  Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ đòi xét mức thu nhập và tài sản tổng cộng trong hộ để quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ như là một cặp hay không. Nếu bạn ở chung với thân nhân, họ sẽ yêu cầu chứng minh quan hệ.  Nếu bạn sống chung hơn 3 tháng với một người nào đó mà không phải là vợ chồng của bạn, họ vẩn đòi thêm chi tiết để xác định xem quan hệ này có thuộc quan hệ như vợ chồng không.  Đôi khi, cho dù bạn đã chung sống với nhau ít hơn 3 tháng, bạn vẫn được hỏi về vấn đề này. Không hợp tác có thể dẫn đến việc ngưng phúc lợi của bạn.

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]