Trong khi nhận trợ cấp xã hội, bạn và những thành viên trong hộ có trách nhiệm theo đuổi bất kỳ khoản thu nhập nào mà mình hội đủ điều kiện hoặc đáng lý được nhận. Thu nhập này có thể bao gồm tiền bảo hiểm việc làm, bồi thường tai nạn lao động (WSIB) và cấp dưỡng nuôi con, nếu không, phúc lợi của bạn có thể bị giảm vì không chịu đòi nguồn thu nhập đáng có.

Tiền cấp dưỡng
Chương trình trợ cấp xã hội Ontario đòi hỏi bạn thực hiện những nỗ lực hợp lý để đòi tiền cấp dưỡng từ:

  • Người được xem là phối ngẫu của bạn như trong định nghĩa của luật gia đình, và người cha hay mẹ ruột của con cái bạn cho dù người đó không phải là người phối ngẫu của bạn.

Nếu bạn có nỗ lực hợp lý để đòi cấp dưỡng thì phúc lợi của bạn có thể bị ngưng hoặc giảm.  Sở xã hội ở Toronto có cán sự hỗ trợ gia đình làm việc trong Tòa Tư Pháp Ontario ở trong đơn vị hỗ trợ gia đình.  Dịch vụ của họ miễn phí và họ cung cấp các dịch vụ như:

  • Trả lời các câu hỏi của bạn về việc đòi cấp dưỡng.
  • Soạn thảo thỏa thuận thương thuyết về tranh chấp cấp dưỡng.
  • Giúp ra tòa kiện tụng đòi cấp dưỡng.
  • Sắp xếp thủ tục xác định huyết thống giữa cha mẹ và con cái.
  • Truy tìm người có trách nhiệm cấp dưỡng, và giới thiệu đến các dịch vụ thích hợp

Sau đây là danh bạ tìm cán sự hỗ trợ gia đình cho từng văn phòng trợ cấp xã hội ở Toronto trong khu vực:

Malvern416-338-7779
Kennedy416-397-1273
Beaches416-397-0287
Golden Mile416-397-5061
Yonge Eglinton416-397-1832
Metro Hall416-392-2655
Wellesley Place416-392-5111
High Park/Parkdale416-397-7854
Lesmill416-392-2813
Chesswood416-397-9462
Lawrence Square416-397-1605
York Humber416-392-5427
The Queensway416-392-6576
Attwell416-392-6515

Bạn phải cung cấp bất kỳ thông tin nào bạn có về người cha hay mẹ có trách nhiệm cấp dưỡng để lấy trát tòa đòi cấp dưỡng từ đối phương.   Bất kỳ mức tiền cấp dưỡng nào bạn nhận được đều bị khấu trừ từ phúc lợi xã hội hàng tháng của bạn.

Nguồn:mtcsalc

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]