Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Tiền Trợ Cấp Xã Hội Thường – Ontario Works

Tháng Ba 12, 2019BY Trần Nhựt

Chương trình Trợ Cấp Xã Hội Thường (OW) cung cấp hai loại phúc lợi:  hỗ trợ tài chính ngắn hạn và giúp đở tìm việc làm cho cư dân Ontario có khả năng làm việc nhưng tài chính eo hẹp.

Tiêu chuẩn lãnh tiền trợ cấp là gì?

Để hội đủ điều kiện lãnh trợ cấp, mức thu nhập gia đình và giá trị tài sản phải dưới mức ấn định.  mức này tùy vào số đầu người trong hộ. Nguồn thu nhập bao gồm:

 • Tiền lương.
 • Tiền thu nhập cho ở trọ.
 • Tiền hưu bổng hay tiền bệnh của hãng.
 • Hưu bổng nước ngoài.
 • Tiền thu nhập cho thuê nhà.
 • Phúc lợi bệnh tật tư nhân.
 • Tiền cấp dưỡng.
 • Tiền vay nợ học phí Ontario (OSAP).
 • Tiền trợ cấp cựu chiến binh.
 • Tiền già (OAS).
 • Tiền bù thu nhập thấp cho tiền già (GIS).
 • Tiền bù cho tiền già tỉnh Ontario (GAIN).
 • Tiền góa.
 • Tiền bảo hiểm công việc (EI).
 • Tiền An Sinh Xã Hội của nước Mỹ.
 • Hưu bổng.
 • Tiền trợ cấp huấn nghệ.
 • Phúc lợi bảo hiểm tư nhân.
 • Tiền bồi thường tai nạn lao động (WSIB).
 • Thu nhập khác.

Tài sản bao gồm tiền mặt, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, chứng khoán, giá trị tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ, tiền lời trên bất động sản, tiền lợi tức được lấy ra từ quỷ tín dụng và những tài sản khác mà có thể bán hay chuyển đổi thành tiền mặt.

Có một số loại thu nhập và tài sản được miễn.  Điều này có nghĩa là những thu nhập và tài sản này sẽ không ảnh hưỡng đến tiêu chuẩn xin trợ cấp.  Những thu nhập và tài sản được miễn bao gồm tiền lương của trẻ em trong hộ làm việc bán thời gian, tiền sữa, căn nhà chủ yếu đang ở, quỷ tiết kiệm cho người khuyết tật (RDSPs), tiết kiệm giáo dục (RESP), công cụ, số tiền bồi thường đau khổ, hoặc bồi thường thương tích hay tử vong của thân nhân đến mức tối đa là $ 25,000.

Nên nhớ rằng OW có thể xét ngược lại những chuyển nhượng tài sản trong 3 năm gần nhất từ ngày xin để xác định điều kiện lãnh trợ cấp của bạn.  Sự chuyển tài sản không hợp lý sẽ mất tiêu chuẩn được hưỡng.

Nguồn:mtcsalc

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]