Ở Toronto, đường dây điện thoại xin trợ cấp theo số mã bưu chính của bạn được liệt  trong biểu đồ dưới đây.  Các trung tâm xử lý đơn xin mở cửa từ Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều nhưng đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ.  Đường dây cho người khiếm thính là 416-392-2823.

Số mã bưu chính địa chỉ của bạnSố điện thoại xin trợ cấp
M1N416-392-3213
M1K M1L M1M M1P M1R416-392-2725
M1C M1E M1G M1H M1J416-397-1771
M1B M1S M1T M1V M1W M1X416-397-1010
M2H M2J M2K M2L M2M M2N M2P M2R416-392-2811
M3B M3H416-392-2811
M3A M3C416-392-3421
M3J M3K M3L M3M416-397-0185
M3N416-397-9451
M4A M4B M4C M4J M4K416-392-3421
M4E M4L M4M416-392-3213
M4G M4H M4N M4P M4R M4S M4T M4VM4W416-397-5100
M4X M4Y416-392-5100
M5A M5B M5C M5E M5S416-392-5100
M5G M5H M5J M5K M5L M5T M5V M5W M5X416-392-2635
M5M M5N M5P M5R416-397-5100
M6C M6G416-397-5100
M6A M6B M6E M6L416-397-0185
M6M M6N416-392-6242
M6H M6K M6R416-397-7900
M6J416-392-2635
M6P M6S416-397-0330
M8V M8W M8X M8Y M8Z416-397-0330
M9L M9M416-397-9451
M9R M9V M9W416-392-6405
M9N M9P416-392-6242
M9A M9B M9C416-397-0330

Đường dây đa ngôn ngữ
Để giúp cho những người không nói tiếng Anh, Văn phòng dịch vụ xã hội Toronto có một đường dây đa ngôn ngữ để cung cấp thông tin tổng quát về chương trình trợ cấp  Ontario. Để truy cập danh sách các ngôn ngữ khác, xin viếng: http://www.toronto.ca/socialservices/languages.htm

Nguồn:mtcsalc

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay licensed Paralegal

Quý vị có thể liên hệ bên văn phòng pháp lý CCEC – VVC để được trợ giúp

10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke

Phone: 647 382 0737

Email: [email protected]