Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

NHỮNG HIỂU LẦM PHỔ BIẾN KHI NỘP HỒ SƠ FEDERAL SKILLED WORKER

Tháng Một 21, 2019BY Trần Nhựt

  1. Nhảy vào nộp đơn mà không hề kiểm tra các yếu cầu đầu vào hoặc các yêu cầu khắc khe về mặt background check, medical check, inadmissibility check
  2. Vôi vàng đăng ký thi IELT và nộp WES for credential evaluation thẩm định trình độ giáo dục
  3. Đăng ký khi chưa rõ về timeline/ deadline thời gian/ hạn nộp cho từng mục
  4. Đăng ký khi chưa rõ nhưng yêu cầu khắc khe cho từng supporting documents giấy tờ chứng minh cho từng mục.

Bình luận của chúng tôi:

Di trú là luật của Canada. Do đó theo dõi CIC và làm đúng theo CIC chưa phải hoàn toàn chính xác, bạn phải hiểu implication behind each criteria and requirement – Nghĩa là phải hiểu rõ từng yêu cầu theo mong muốn luật pháp bên Canada. Ví dụ mỗi yêu cầu của Canada rất khắc khe, do đó một khi bạn không khai các thông tin cần thiết hoặc quên khai, hoặc che dấu, khi nhận đơn, các viên chức di trú sau khi kiểm tra thông tin của bạn, có khả năng họ sẽ bác đơn với lý do Misrepresentation – Gian dối do bạn đã không trả lời thành thật, hoặc không khai thành thật.

Theo luật của IRPA, mỗi đương đơn phải có trách nhiệm và bổn phận trả lời thành thật, khai các thông tin ứng viên biết, hoặc có thể xảy ra, cập nhật những thay đổi trong hồ sơ, vi du có thay đổi trong trạng thái hôn nhân, hoặc có con, etc

Tác giả: Mandy