Welcome to Visa Vietnam Canada

Bạn là người mới đến, new comers to Canada

Bạn cần hỗ trợ:

  • Các chương trình an sinh xã hội
  • Mở Business
  • Tìm kiếm cơ hội kinh doanh – Franchise
  • Mua bán nhà
  • Tìm kiếm việc làm
  • Tìm kiếm chương trình học nghề
  • Tư vấn nghề nghiệp cho người mới đến

Chúng tôi sẽ trợ giúp và hỗ trợ bạn kết nối với tổ chức, đơn vị chuyên nghiệp có license hành nghề trực tiếp hỗ trợ bạn

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Free Canada Immigration Assessment

Find out your options for Canada visa by completing a free online assessment.