Welcome to Visa Vietnam Canada

Business Phone
Contact time

Mon-Sat: 9.00-18.00

Kháng Cáo Đến Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Kháng Cáo Đến Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Bạn phải nộp đơn kháng cáo đến tòa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tái xét nội bộ bằng cách hoàn thành mẫu đơn xin khiếu nại của tòa. Bạn có thể in đơn này từ trang mạng http://www.sbt.gov.on.ca. Bạn cũng có thể lấy mẫu đơn từ cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà hoặc gọi cho Tòa.  Nếu bạn cần một thông dịch viên cho phiên xữ, bạn phải đánh dấu vào khung yêu cầu cung cấp thông dịch và ghi rỏ ngôn ngữ trong đơn. Sau khi xin tái xét, bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 10 ngày, nếu không bạn vẫn có thể xin kháng cáo đến tòa về quyết định ban đầu. Thời hạn kháng cáo sẽ là 40 ngày kể từ ngày bạn xin tái xét nội bộ. Nếu bạn quá hạn khiếu nại, bạn có…

Xem Chi Tiết
Nếu Tiền Trợ Cấp Của Bạn Bị Cắt Giảm

Nếu Tiền Trợ Cấp Của Bạn Bị Cắt Giảm

Nếu đơn xin trợ cấp của bạn bị bác hoặc mức tiền trợ cấp của bạn bị cắt hay ngưng, bạn có quyền khiếu nại các quyết định này đến của Toà Phúc Lợi Xã Hội.  Đây là cơ quan độc lập và khác biệt với sở dịch vụ xã hội.  Tòa này có thẩm quyền để lật ngược lại và hủy bỏ quyết định trước đó hay đưa ra quyết định mới.  Nếu bạn bị bác đơn xin trợ cấp,  bạn chỉ có quyền kháng cáo sau khi bạn đã hoàn tất đơn xin, nếu bạn chưa hoàn tất đơn xin, bỏ ngang hoặc xin rút đơn xin, bạn không có quyền kháng cáo nhưng bạn có quyền nộp đơn xin lại. Quyết định từ chối, cắt giảm, hoặc ngưng tiền trợ cấp phải được gửi đến cho bạn bằng văn thư.  Bức thư này được gọi là Thông…

Xem Chi Tiết
Báo Cáo Thay Đổi

Báo Cáo Thay Đổi

Trong lúc nhận phúc lợi,  bạn có trách nhiệm phải khai báo bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống của bạn. Những thay đổi này bao gồm: thay đổi số người trong gia đình, tình trạng hôn nhân, dọn nhà hay tình hình tài chính để tránh tình trạng phải hoàn trả lại tiền trợ cấp lãnh quá mức. Nếu sự thay đổi làm giãm mức tiền, nhưng có khi thì ngược lại, sự thay đổi có thể làm cho bạn hội đủ điều kiện cho các dịch vụ khác hoặc tăng mức tiền phúc lợi. Bạn phải khai báo những thay đổi về: Địa chỉ hoặc số điện thoại. Mức tiền thuê nhà hay chi phí nhà ở của bạn. Thay đổi tình trạng học vấn của con. Thay đổi số người trong hộ hoặc nếu bạn bắt đầu sống chung với một người khác. Bạn hoặc…

Xem Chi Tiết
Theo Đuổi Nguồn Thu Nhập Khác

Theo Đuổi Nguồn Thu Nhập Khác

Trong khi nhận trợ cấp xã hội, bạn và những thành viên trong hộ có trách nhiệm theo đuổi bất kỳ khoản thu nhập nào mà mình hội đủ điều kiện hoặc đáng lý được nhận. Thu nhập này có thể bao gồm tiền bảo hiểm việc làm, bồi thường tai nạn lao động (WSIB) và cấp dưỡng nuôi con, nếu không, phúc lợi của bạn có thể bị giảm vì không chịu đòi nguồn thu nhập đáng có.  Tiền cấp dưỡng Chương trình trợ cấp xã hội Ontario đòi hỏi bạn thực hiện những nỗ lực hợp lý để đòi tiền cấp dưỡng từ: Người được xem là phối ngẫu của bạn như trong định nghĩa của luật gia đình, và người cha hay mẹ ruột của con cái bạn cho dù người đó không phải là người phối ngẫu của bạn. Nếu bạn có nỗ lực hợp lý để…

Xem Chi Tiết
Sống Chung Với Một Người Nào Đó

Sống Chung Với Một Người Nào Đó

Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ kiểm soát những người mà bạn đang sống chung - nếu bạn đang sống chung với một người phối ngẩu như quan hệ vợ chồng, người này có thể là cùng phái hay khác phái, có kết hôn hợp pháp hay không cũng không thành vấn đề.  Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ đòi xét mức thu nhập và tài sản tổng cộng trong hộ để quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ như là một cặp hay không. Nếu bạn ở chung với thân nhân, họ sẽ yêu cầu chứng minh quan hệ.  Nếu bạn sống chung hơn 3 tháng với một người nào đó mà không phải là vợ chồng của bạn, họ vẩn đòi thêm chi tiết để xác định xem quan hệ này có thuộc quan hệ như vợ chồng không.  Đôi…

Xem Chi Tiết

Tham Khảo Thêm

Để tham khảo nhiều hơn các thông tin pháp lý Canada. Vui lòng truy cập tại đây.