Bạn có biết có hơn 3 triệu người nghèo tại Canada?

Theo thống ke Canada statistics