#breakingnews TỔNG KẾT SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP DU HỌC 🇨🇦 CẤP CHO SINH VIÊN 🇻🇳VIỆT NAM TRONG NĂM 2019
🧑‍🎓Năm 2016: 5,320🧑‍🎓Năm 2017: 9,875🧑‍🎓Năm 2018: 12,390🧑‍🎓Năm 2019: Quý 1: 2,145 Quý 2: 2,510 Quý 3: 5,640 Quý 4: 585 🇻🇳🇻🇳🇻🇳Tổng năm 2019: 10,485 giấy phép du học 🇨🇦🇨🇦🇨🇦cấp cho sinh viên Việt Nam.