Quỹ tài chính trợ cấp:

Emergency Benefit Fund: chi phí hỗ trợ cho những người đi làm, nhận ít nhất từ 5000$ CAD trở lên, phải nghĩ làm, để chăm sóc, trẻ nhỏ, người già do ảnh hưởng của dịch Covid 19
Quỹ tài chính này dành cho những người không đủ điền kiện nộp Employment Insurance – bảo hiểm thất nghiệp
Sẽ hỗ trợ 2000 CAD/ 1 tháng trong vòng 4 tháng cho tất cả người dân Canada