Đối với bảo lãnh vợ chồng, nên nộp tai Canada hay nộp ngoài nước?

(Thông tin chỉ mang tinh chất tham khảo)