Hành động rất nhân văn và đầy lòng trắc ẩn
Hàng loạt bao tay, mũ, được treo tại 1 công viên McBurney Park ở Kingston để giúp cho những người đang cần
Mỗi bao tay đều có thông điệp như sau

"I'm not lost. If you're cold and need this piece of clothing to stay warm, please take it. Hand knitted with love and good wishes,"

" Tôi không lạc lõng. Nếu bạn lạnh và cần những tấm vải này để giự ấm, hãy lấy nó. Bao tay được đan len, với những lời chúc tốt đẹp nhất"