HỎI: Tôi đã ở lại Canada quá hạn quy định. Làm cách nào để khôi phục trạng thái vốn có dưới thân phận là 1 du khách?

Co van Luat Mandy Nguyen
[email protected]om
VN: 089 647 7980
CA: 647 382 0737Cố Vấn Luật Mandy Tramilton