Khảo sát tỉ lệ việc làm trong năm 2019 của Toronto

Khảo sát năm 2019 đã đếm được 1.569.800 việc làm, tăng 46.920 việc làm hoặc 3,1% so với năm 2018.
Việc làm văn phòng đã tăng 23.470 việc làm và 3,2% vẫn là lĩnh vực lớn nhất ở Toronto, chiếm gần một trong hai công việc.
Các trung tâm tổ chức có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thêm 16.770 việc làm và 6,6 phần trăm từ 208.
Cuộc khảo sát đã đếm được 76.560 cơ sở trong năm 2019, tăng thêm 920 cơ sở (1,2%).
3.810 cơ sở kinh doanh mới được mở vào năm 2019, với 56,8% mở tại Khu vực việc làm, Khu trung tâm hoặc tại Trung tâm.
Trung tâm và trung tâm thành phố Toronto có 666.980 việc làm trong năm 2019, tương đương 42,5% tổng số việc làm.
Năm 2019, 423.920 việc làm được đặt tại Khu vực việc làm, hoặc 27,0 phần trăm của tất cả các công việc ở Toronto.
Khu vực việc làm chứa 92,3 phần trăm của tất cả các công việc Sản xuất trong năm 2019.

Nguồn: Toronto city