⚠️Nhận được thông báo từ Hội Luật Gia Ontario, văn phòng luật và pháp lý không nằm trong danh sách bị bắt đóng cửa và vẫn là các hoạt động quan trọng cần thiết cho người dân
👨‍⚖️👨‍⚖️👨‍⚖️Văn phòng pháp lý Mandy vẫn mở cửa, với sự khuyến cáo của Hội Luật Gia Ontario thì văn phòng vẫn nên làm việc hoạt động từ xa. Do đó, chúng tôi vẫn hỗ trợ quy khách gần xa qua email và Phone và Online nhé!

Ask.vvc@gmail.com
10 Four Seasons Place, Suite 1000, Etobicoke