Ở quá hạn tại Canada và kết hôn với cư dân Canada? Khó khăn và giải pháp!
Vui lòng chỉ đọc tham khảo

#visavietnamcanada #outofstatus #visacanada
Mandy Nguyen,Cố Vấn Luật Mandy Tramilton