THẾ NÀO LÀ tình trạng IMPLIED STATUS – DÀNH cho du hoc sinh và visitor visa

Nếu IRCC nhận được đơn xin gia hạn của bạn TRƯỚC KHI giấy phép học tập hiện tại của bạn hết hạn, bạn đã có implied status . Dưới tình trạng này, bạn có thể tiếp tục học trong cùng điều kiện trong khi chờ xác định đơn xin gia hạn, miễn là bạn vẫn ở Canada.

Mất trạng thái EXPIRED – OUT OF STATUS

Bạn sẽ mất trạng thái của mình nếu giấy phép học tập của bạn hết hạn và bạn chưa nộp đơn xin gia hạn. Bạn phải ngừng học tập và làm việc ngay lập tức. Bạn có 90 ngày kể từ ngày bạn mất trạng thái để đăng ký khôi phục lại trạng thái của mình.

Không có gì đảm bảo rằng đơn xin khôi phục của bạn sẽ được chấp thuận. Bạn cần phải trả $ 150 cho một giấy phép học tập mới cũng như phí phục hồi $ 200. Bạn phải cung cấp một lá thư giải thích về lý do tại sao bạn bị mất trạng thái của bạn.

Không nên rời khỏi Canada khi quá trình gia hạn nhập cư đang được xử lý và/hoặc khi giấy tờ hiện tại của bạn có thể sẽ hết hạn khi bạn ở nước ngoài. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ phải đối mặt với tình huống này, vui lòng tham khảo trang web của IRCC và đến Visa Vietnam Canada để nói chuyện với một Cán bộ Giáo dục Quốc tế. Tìm hiểu thêm về du lịch bên ngoài Canada.