Thống kê từ BMO – 10 thành phố dễ tìm việc nhất 2019!

Canada’s Top 10 Best Cities To Find A Job
1) Brantford, Ontario

Unemployment rate: 3.6%
Unemployment rate change (last 12 months): -2.2
Employment rate: 67.7%
Employment increase (last 12 months): 17.3%

2) Ottawa, Ontario

Unemployment rate: 4.4%
Unemployment rate change (last 12 months): -0.2
Employment rate: 67.7%
Employment increase (last 12 months): 8.3%

3) Kelowna, British Columbia

Unemployment rate: 4.1%
Unemployment rate change (last 12 months): -1.6
Employment rate: 64.6%
Employment increase (last 12 months): 5.7%

4) Quebec City, Quebec

Unemployment rate: 3.0%
Unemployment rate change (last 12 months): -0.9
Employment rate: 67.0%
Employment increase (last 12 months): 2.7%

5) Calgary, Alberta

Unemployment rate: 7.1%
Unemployment rate change (last 12 months): -1.0
Employment rate: 68.8%
Employment increase (last 12 months): 6.1%

6) Saskatoon, Saskatchewan

Unemployment rate: 5.8%
Unemployment rate change (last 12 months): -1.5
Employment rate: 65.2%
Employment increase (last 12 months): 2.8%

7) Abbotsford, British Columbia

Unemployment rate: 5.0%
Unemployment rate change (last 12 months): 0.2
Employment rate: 63.1%
Employment increase (last 12 months): 4.7%

8) Halifax, Nova Scotia

Unemployment rate: 5.7%
Unemployment rate change (last 12 months): -0.9
Employment rate: 64.7%
Employment increase (last 12 months): 3.5%

9) Victoria, British Columbia

Unemployment rate: 3.2%
Unemployment rate change (last 12 months): -0.7
Employment rate: 61.3%
Employment increase (last 12 months): 0.4%

10) Toronto, Ontario

Unemployment rate: 5.8%
Unemployment rate change (last 12 months): -0.3
Employment rate: 63.1%
Employment increase (last 12 months): 5.0%

Xem bản dịch


Cố Vấn Luật Mandy Tramilton