Tin vui cho những người không có bảo hiểm tại Ontario, sẽ được chính phủ hỗ trợ y tế nếu bị nhiễm Covid 19

Link https://www.ontario.ca/page/what-ohip-covers?fbclid=IwAR2fmHFrzPyj6jlrvJ00uF56IHEGLk20DICaauHhBLiY3QSaHB8ZGsq7viw